JP LOGO

Job Passport - szkolenia mobilne dla młodych pracowników

Prowadzone badania i analizy wskazują, że kształcenie wyższe i zawodowe w niewystarczającym stopniu uwzględnia praktyczne aspekty kształcenia co powoduje, że wielu absolwentów (zarówno kobiet i mężczyzn) nie widzi ciągłości między zdobytą wiedzą a planowaną ścieżką zawodową. Taki stan rzeczy wynika z dwóch powodów: ułomności systemu edukacji oraz niewystarczającej komunikacji pomiędzy rynkiem pracodawców (strona popytowa) a uczelniami (strona podażowa). W efekcie absolwentom brakuje najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji, w które powinni być wyposażeni.

Specyfiką studiów i szkół zawodowych jest wysoka specjalizacja, która jest podstawą gospodarek szybko rozwijających się, ale z punku interesu jednostki może ograniczać jej umiejętności adaptacyjne na rynku pracy – pojawiają się luki kompetencyjne. W przypadku luk kompetencyjnych największe braki zauważane są w obszarach poznawczych, interpersonalnych i samo-organizacyjnych. Absolwenci uczelni i szkół koncentrują się na zdobyciu biegłości w zakresie kompetencji zawodowych (merytorycznych) co powoduje, że częstym deficytem jest brak umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych, trudna komunikacja z osobami reprezentującymi szczególnie zawody nietechniczne i inne obszary biznesu.

źródło: „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” -
badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków UE w ramach EFS, Agrotec, Warszawa 2014

 

JobPassport_1JobPassport_2JobPassport_3JobPassport_4  

Job Passport to innowacyjne, nie występujące w obecnej chwili na polskim rynku rozwiązanie w zakresie wsparcia edukacji ustawicznej młodych pracowników powyżej 25 roku życia pracujących w małych i średnich firmach. Ma formę nowoczesnej hybrydowej aplikacji mobilnej, dlatego można korzystać z jej pomocy w dowolnym miejscu i czasie. Celem tej innowacji jest dostarczenie efektywnego narzędzia rozwoju osobistego i zawodowego pozwalającego na zdiagnozowanie i podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w grupie docelowej.

Aplikacja Job Passport to ponad 15 godz. praktycznych treści wideo, przekazywanych przez menedżera z 27-letnim doświadczeniem w prowadzeniu firm, projektów i zarządzaniu ludźmi. To 10 tradycyjnych dni szkoleniowych w pigułce.

Job Passport to aplikacja, która korzystając z zaawansowanych algorytmów pełni rolę osobistego wirtualnego coacha w zakresie podniesienia i rozwijania kompetencji przekrojowych. Aplikacja pomaga użytkownikowi poznać siebie i rozwijać postawy i umiejętności, które gwarantują podniesienie poziomu kompetencji przekrojowych i zwiększenia szans w pozyskaniu pracy lub rozwoju w ramach obecnej firmy. 

Jak to działa?

 1. Po zainstalowaniu aplikacji odbiorca ma możliwość przeprowadzenia interaktywnych testów samoceny zawodowej i kompetencyjnych.
 2. Po przedstawieniu wyników testów aplikacja proponuje ścieżkę rozwoju dla wzmocnienia i podniesienia poziomu kompetencji przekrojowych. Stosuje przy tym opracowaną przez Growing Institute heurystyczną metodę doboru treści szkoleniowych - teorię i praktyczne ćwiczenia podnoszące poszczególne kompetencje. Treści i praktyczne ćwiczenia będą dostarczane w postaci krótkich sesji wideo z nagranym trenerem wyjaśniającym kluczowe kwestie szkoleniowe i objaśniającym sposób przeprowadzenia ćwiczeń.
 3. Treści i ćwiczenia dotyczą 5 tematów – kompetencji kluczowych/przekrojowych.
  • Ja w pracy - efektywne osiąganie celów zawodowych (rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i samoorganizacji).
  • Kreatywne metody rozwiązywania problemów (rozwijanie kompetencji heurystycznych, praktycznych techniki i metod rozwiązywania problemów w obrębie wyzwań zawodowych, umiejętność przekonywania i dyskusji)
  • Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne (rozwijanie umiejętność kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym (prezentacje), współpracy w grupie, a także rozwiązywania konfliktów międzyludzkich),
  • Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym (rozwijanie kompetencji interpersonalnych w kontekście komunikacji interdyscyplinarnej, świadomości roli i funkcji lidera, samodzielności w decyzjach, asertywności, procesu grupowego i pracy zespołowej, ustalania celów i budowania hierarchii postawionych przed zespołem zadań, egzekwowania i oceniania),
  • Praca projektowa (rozwijanie kompetencji terminowej realizacji zadań, planowania działań, ustalania harmonogramów i budżetowania zadaniowego, praktycznej analizy ryzyka, umożliwiający zdobycie praktycznych umiejętności poprowadzenia projektów).
 1. Jeśli osoba badana ma zaniżoną ocenę poziomu kompetencji w jednym z tych wymiarów, to algorytmy aplikacji nie dotykają obszarów „mocnych”, a koncentrują się na rozwoju tych, które „słabiej” wypadły w testach. W ten sposób, cykl szkoleniowy dobierany jest indywidualnie do danej osoby. W efekcie osoba nie przechodzi  pełnego cyklu szkoleń, a jedynie te moduły, które wzmacniają aktualne luki kompetencyjne.
 2. Po zakończeniu każdego tematu szkolenia następuje klasyczny test wiedzy. Jeśli wynik testu jest pozytywny, następuje przejście do kolejnego tematu. Jeśli jest negatywny, następuje jego powtórzenie.
 3. Po zakończeniu wszystkich tematów szkoleń przeznaczonych dla danej osoby proponowane jest powtórzenie testów kompetencyjnych. W wypadku kompetencji aplikacja sugeruje dalsze kroki samorozwoju.

Posiadanie przy sobie „osobistej” aplikacji mobilnej wspiera motywację i poczucie kontroli nad własnym procesem uczenia się. Pozwala osobom uczącym się na wykorzystanie urządzeń, które najlepiej znają oraz umożliwia naukę w dogodnym dla nich czasie. Daje uczestnikom kontrolę nad tempem nauki (aplikacja proponuje optymalną częstotliwość korzystania z aplikacji, którą odbiorca może zmienić) Jest to kluczowa przewaga aplikacji mobilnej nad szkoleniem tradycyjnym w wypadku podnoszenia poziomu kompetencji przekrojowych, które traktowane są przez uczestników szkoleń bardzo osobiście i trochę „wstydliwie” – bo w dzisiejszym świecie nie wypada ich nie posiadać.

Do projektu zapraszamy młodych pracowników (kobiety i mężczyzn) w wieku min. 25 lat, którzy pracują w małych lub średnich firmach.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z aplikacji w dużej firmie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.